Meny Stäng

Dagordning

Dagordning Årsmöte 2023
Hyllie Företagsgrupp

När:        Måndagen den 27 mars kl. 17.00
Plats:     Mindpark, Hyllie Boulevard 35

Kallade: Samtliga medlemmar i Hyllie Företagsgrupp

DAGORDNING
    Mötets öppnande
    §1 Fastställande av röstlängd för mötet.
    §2
          a) Val av ordföranden för mötet.
          b) Val av sekreterare för mötet.
    §3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
    §4 Fråga om årsmötet behörigt utlysts enligt stadgarna.
    §5 Fastställande av dagordning för årsmötet.
    §6 Styrelsens berättelse för föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
    §7 Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
    §8 Revisorernas berättelse.
    §9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
    §10 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
    §11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
    §12 Val av
          a) ordförande på 1 år
          b) sekreterare på 2 år
          c) 2 st ordinarie ledamöter på 2 år
          d) 3 st ordinarie ledamöter på 1 år
          e) 2 st revisorer på 1 år
    §13 Mötets avslutning