Meny Stäng

Våra stadgar

Nedan hittar ni Hyllie Företagsgrupps (org.nr. 846502-7772) stadgar. Vill ni hellre läsa våra stadgar i pdf-format kan ni ladda ner dem HÄR!

Firma
§ 1
Föreningens firma är Hyllie FöretagsGrupp, ideell förening.

Ändamål
§ 2 
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas intresse och föra deras talan i Malmö. För den dagliga driften av föreningen skall något av medlemsföretagen anlitas.

Styrelsens säte
§ 3
Styrelsen har sitt säte i Hyllie i Malmö kommun.

Medlemskap
§ 4 Till medlem antas företag som har sitt säte i Hyllie eller företag som drives av person som är bosatt i området och som kan förväntas följa föreningens stadgar.

Till medlem kan även antas företag som har anknytning till företag enligt första stycket eller företag som har verksamhet eller del av verksamhet förlagd på området samt företag som har för avsikt att ekonomiskt eller på annat sätt ge stöd åt Hyllie FöretagsGrupp.

Insatsskyldighet
§ 5 Företag skall vid inträdet erlägga en avgift om 200 kr.

Medlemsavgift
§ 6 Medlemmar skall till föreningen erlägga en årlig avgift. Avgiften beslutas av stämman. Avgift betalas på sätt och inom tid som styrelsen, eller den som styrelsen utser, beslutar.

Uteslutning
§ 7 Medlemmar, som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas.

Utträde
§ 8 Utträde ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår under vilket medlem sagt upp sig till utträdde, uteslutits eller avslutats av annan anledning.

Styrelsen
§ 9 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst elva ledamöter samt av lägst en och högst fem suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter beslutas av föreningens stämma. Ordförande väljs av stämman för ett år.

Ledamöter och suppleanter väljes av stämman för två år, så att hälften eller motsvarande av ledamots- och suppleantplatserna ställs till om- eller nyval vid årsmötet.

Revisorer
§ 10 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en till två revisorer jämte lika många suppleanter för tiden intill ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

Firmateckning
§ 11 Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller dem som styrelsen utser.

Räkenskapsår
§ 12 Föreningens räkenskapsår är 0101-1231.

Årsredovisning
§ 13 Styrelsen skall senast en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorn lämna årsredovisningshandlingarna.

Föreningsstämma
§ 14 Ordinarie föreningsstämma hålles senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 • val av ordförande vid stämman
 • val av protokollförare
 • justering av röstlängd
 • val av justeringsman/män
 • fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
 • beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 • beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 • fråga om arvode till styrelseledamöter och suppleanter
 • budget
 • medlemsavgift
 • val av styrelseordförande
 • val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 • val av revisorer och revisorssuppleanter
 • val av valberedning för ett (1) år
 • övriga ärenden, som enligt lag kan förekomma på stämman

Kallelse till föreningsstämma
§ 15 Kallelse till föreningsstämma sker via föreningens medlemsbrev.

Kallelse skall vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Även andra meddelanden än kallelse till stämma bringas till medlemmarnas kännedom via föreningens medlemsbrev. Då kallelse till stämman utgått skall styrelsen skriftligen underrätta revisorerna därom.

Ändring av stadgar
§ 16 För stadgeändring krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor.

Vinstfördelning
§ 17 Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

Upplösning
§ 18 Vid förenings upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan företagen i förhållande till de av dem inbetalda insatserna.